TBI Jaarverslag 2022

De medewerkers van de TBI-ondernemingen hebben een uitstekende prestatie geleverd in het afgelopen jaar, zeker in het licht van de marktomstandigheden die er niet gemakkelijker op zijn geworden. Het werk is uitdagend gezien de toenemende complexiteit van projecten en de hoge eisen die we stellen aan kwaliteit. Daarnaast hebben we te maken met schaarste op de arbeidsmarkt. Onze medewerkers zijn niettemin gemotiveerd en voelen een sterke binding met onze ondernemingen. De ontwikkeling van onze mensen heeft dan ook een hoge prioriteit binnen TBI.

Onze resultaten 

  • Bedrijfsopbrengsten stijgen 5% tot € 2.299 miljoen
  • Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) neemt 56% af tot € 41,9 miljoen
  • Operationele marge daalt tot 1,8% (2021: 4,4%)
  • Orderportefeuille ultimo 2022: 15% hoger tot € 3,7 miljard
  • Ongevallenfrequentie-index (IF): 2,9 (2021: 2,5)

Het verslagjaar 2022 wordt gekenmerkt door grote veranderingen. Deze hebben een grote impact op de economie, de bouwsector en op TBI. De grondstofprijzen zijn sterk gestegen, met name door de oorlog in Oekraïne. Hierdoor stegen ook de energieprijzen ongekend en daalde het consumentenvertrouwen fors. Na de zomer werden we geconfronteerd met de snel oplopende (hypotheek)rente. Tevens was en is er het stikstofdossier en de onduidelijke politieke besluitvorming daarover, terwijl Covid-19 ook nog een rol speelde.Tegen deze achtergrond mogen we spreken van een goed resultaat voor de meeste TBI-ondernemingen. Terwijl de totale winstgevendheid van TBI fors verminderde, groeide de omzet opnieuw. Veel van onze ondernemingen hebben zich prima ontwikkeld en realiseerden mooie jaarresultaten. Niettemin zijn we op groepsniveau fors geraakt door enkele projecten, met name in de infrasector, zoals A16 De Groene Boog en Wintrack ZWW. Gezien de huidige onzekere marktontwikkelingen blijft het lastig te voorspellen hoe de bouwsector zich de komende tijd zal ontwikkelen. Gegeven onze historisch hoge orderportefeuille en de goede spreiding van projecten verwachten wij dat de bedrijfsresultaten over 2023 beter zullen zijn dan over 2022.

Inspannen voor (nieuwe) medewerkers

Voor TBI blijft één ding recht overeind staan: wij blijven ons nadrukkelijk inspannen onze medewerkers te behouden, nieuwe medewerkers aan te trekken en deze voor langere tijd aan TBI te binden. Wij willen ook in de verdere toekomst met professionele en vakkundige medewerkers goed gesteld staan om de uitdagingen in onze sector aan te gaan, met name op het gebied van het leveren van duurzame oplossingen. Duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn verweven met TBI. Onder meer om het 40 jarige bestaan te vieren hebben we eind 2022 twee fondsen geïntroduceerd: TBI Praktijkfonds en TBI Klimaatfonds (dat gelanceerd gaat worden als de TBI Klimaattrein), naast het reeds bestaande TBI Studiefonds voor de kinderen van onze medewerkers. Het TBI Praktijkfonds zal initiatieven van TBI-ondernemingen (financiële) ondersteuning bieden om de instroom, doorstroom en het behoud van vakmanschap in de techniek, bouw en infra te stimuleren.

''De medewerkers van de TBI-ondernemingen hebben een uitstekende prestatie geleverd in het afgelopen jaar, zeker in het licht van de marktomstandigheden die er niet gemakkelijker op zijn geworden.''
Bart van Breukelen, voorzitter Raad van Bestuur

Een klimaatpositief landschap

Met de TBI Klimaattrein willen we bijdragen aan een klimaatpositief landschap waarbij de focus ligt op CO2-reductie en regeneratie in onze gebouwde omgeving. De TBI Klimaattrein biedt financiële support én een community aan vernieuwers die pilotprojecten willen realiseren en is bedoeld voor maatschappelijke en sociale organisaties, zoals onderwijs- en onderzoeksinstellingen, impact gedreven ‘startups’ en lokale initiatieven. Deze organisaties kunnen rechtstreeks aanspraak doen op de Klimaattrein zonder connectie met TBI. Tegelijkertijd is de Klimaattrein ook bedoeld voor medewerkers binnen de TBI-ondernemingen en onze commerciële (keten)partners.

De nieuwe vraag 

In 2022 is aanzienlijke vooruitgang geboekt met de ontwikkeling en implementatie van onze 3 strategische pijlers Duurzame oplossingen, Mensen & Teams en Technologische vooruitgang (tezamen De Nieuwe Vraag waarmee we inspelen op nieuwe vragen van onze stakeholders). Voor Duurzame oplossingen versnellen we op vijf impactgebieden: duurzame materiaalkeuze, circulair ontwerpen, circulaire bedrijfsvoering, duurzame energieoplossingen en emissieloos bouwen. Hiervoor zijn voor 2030 concrete ambities geformuleerd. Op het gebied van Mensen & Teams is op veel onderwerpen vooruitgang geboekt maar hebben we, met name op het gebied van diversiteit en inclusiviteit, nog een weg te gaan. Ten aanzien van de laatste pijler Technologische vooruitgang staan vooral voor digitalisering en maaktechnogie in 2023 concrete plannen op de agenda. De drie pijlers bieden een kader om onze Toonaangevende marktpositie verder uit te bouwen.

Overheersend dubbel gevoel

Bij de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat overheerst een dubbel gevoel. Bij heel veel van onze ondernemingen is sprake van een (zeer) goede ontwikkeling. Daarnaast is er sprake van teleurstelling, omdat enkele (infra)projecten niet goed uit de verf zijn gekomen. De oorzaken zijn divers, zoals ontwikkelingen op de inkoopmarkt, technische uitdagingen en vertragingen. Voor het lopende jaar moeten we rekening houden met de gevolgen van de gestegen rente, de toenemende onzekerheid en het gedaalde vertrouwen bij zowel consumenten als beleggers. De woningverkopen zullen dalen en het in aanbouw nemen van grote nieuwe (woningbouw) projecten zal lastiger worden. Hierbij speelt de stikstofproblematiek eveneens een rol, aangezien die in de vergunningverlening vertragend werkt. Ook zijn prijsstijgingen soms moeilijk op te vangen binnen het projectbudget. Goed nieuws is dat verduurzaming van de gebouwde omgeving een enorme impuls heeft gekregen. Dit biedt grote mogelijkheden voor onze techniekondernemingen. Er is over de hele linie een versnelling zichtbaar in de bestaande (woning)bouw ten aanzien van onderhoud en renovatie.

Veel kansen in 2023 

Voor 2023 en daarna liggen er veel kansen, hoewel waakzaamheid geboden blijft gezien de economische omstandigheden en de conjuncturele omslag. Bij investeringen in nieuwe activiteiten richten we ons bijvoorbeeld op digitalisering in installatietechniek, verduurzaming en renovatie in bestaande woningbouw, ontwerp en engineering. De overname van Rutges Vernieuwt past goed in deze strategie. Samen met onze bestaande activiteiten wordt hiermee in de onderhoud- en renovatiemarkt een leidende positie gerealiseerd.

Ondanks grote veranderingen en uitdagingen zijn wij er in 2022 in geslaagd om van TBI een nog robuuster concern te maken. Op basis van dit stevige fundament, onze ambities en de betrokkenheid van onze medewerkers zien wij volop mogelijkheden de vele kansen te benutten.”

Stuur artikel door